external image king9.jpg


:: เกษตรทฤษฎีใหม่ ::

เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการเกษตร โดยคิดริเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งพัฒนามาจากการทำไร่สวนผสมผสานของชาวบ้าน โดยจัดทำครั้งแรกขึ้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรต จังหวัด
ชลบุรี ภายในวัดมงคลชัยพัฒนา
ความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง การปรับปรุงและการพัฒนาการเกษตร
กรรมใหม่ของเกษตรกร เพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นตามแบบไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ประมาณ 10 - 15 ไร่สามารถทำให้มีสระน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ตลอดปี มีผลผลิตอย่างมั่นคงถาวร แบบพอกิน พอใช้ ไม่อดอยาก และไม่ต้องร่ำรวยมากตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
- ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 : ขั้นพึ่งพาตนเอง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.มีพื้นที่อย่างน้อย 10 - 15 ไร่
2.จัดสรรที่ดิน ตามสัดส่วน 30:30:30:10 = สระน้ำ:นาข้าว:พืชไร่:ที่อยู่
3.ลงมือปฏิบัติ > เตรียมดิน > ปลูกพืชไร่ - พืชสวน > เลี้ยงปลา/ไก่/หมู ฯลฯ > ทำนา
- ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 : เกษตรก้าวหน้า >> พึ่งพาอาศัยกัน รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชุมชนสหกรณ์ โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.ให้คำแนะนำปรึกษา.
2.แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ - พันธุ์ปลา
3.รวมกันทำ - จำหน่าย
4.นำผลิตผลที่ได้มาแปรรูปเป็นสินค้าไปจำหน่ายต่อ
- ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 : เกษตรยั่งยืน >> หาตลาด ระดมทุน ขยายกิจการหรือเครือข่าย
ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม
1.เป็นแนวนคิดในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทดลองด้วยอาชีพเกษตรกรรม
พบว่าสามารถเป็นไปได้อย่างดีซึ่งทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่นการใช้ที่ดินทุกส่วนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การกักเก็บผ้าไว้ใช้อุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี เป็นต้น
2.ทฤษฎีใหม่เป็นปรัชญาชีวิตแบบวิถีธรรมวิถีไทย ซึ่งถึงพร้อมด้วยความเป็นไทยอย่าง
สมบูรณ์แบบ
3.มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศ มีความเข้มแข็ง
ขึ้นเพราะประชาชนพอมีพอกินพอใช้ ไม่ยากจนและอดอยาก
4.เป็นวิธีการพัฒนาวิธีคิดในการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดปี
5.ช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
6.สร้างความรักสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชนและครอบครัว
7.แก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศได้ในระดับหนึ่ง
ข้อมูลจากเว็บ....
http://little.rvs.ac.th/rv43/humyan/mean1.html


external image new_1.jpg